O Nas

Jesteśmy Oddziałem Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

Jako Oddział zajmujemy się :

  • produkcją gazu wysokometanowego grupy E z gazu zaazotowanego pochodzącego z kopalń PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze, co służy utrzymaniu optymalnego wydobycia z tych kopalń, pomimo nierównomiernego zużycia gazu zaazotowanego przez finalnych odbiorców;
  • sprężaniem gazu wysokometanowego i przesyłaniem go do krajowej sieci przesyłowej lub podziemnego magazynu gazu;
  • odzyskiem helu z gazu ziemnego zaazotowanego, jego oczysczaniem i skraplaniem;
  • dostarczaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Nasza historia wiąże swój początek z intensywnymi poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzonymi z początkiem lat 60-tych XX wieku na Niżu Polskim. Gaz ziemny z odkrytych wtedy złóż zawierał, oprócz metanu, ponad 40% azotu, a także 0,3% do 0,4% helu. Dla wyeliminowania z gazu zbędnego balastu, jakim jest azot, i - w konsekwencji - uzyskania gazowego paliwa wysokometanowego w latach 70-tych zeszłego stulecia wybudowano w Odolanowie instalację odazotowania gazu ziemnego z jednoczesnym odzyskiem helu i jego skraplaniem.

W formie zintegrowanej w Oddziale funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Certyfikaty nasze zatwierdziła na zgodność z odpowiednimi normami firma Lloyd's Register Quality Assurance.

Certyfikaty