Informacja dla ludności

INFORMACJA DLA OKOLICZNEJ LUDNOŚCI NA WYPADEK ZAGROŻENIA POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ

Spełniając wymóg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.  zm.) wynikający z Art. 261a, ust.1. poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Zakładu Dużego Ryzyka:

 

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

   

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie

Oddział w Odolanowie

ul. Krotoszyńska 148

63-430 Odolanów

 

 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

   

Ilość gazu ziemnego jaka może znajdować się w instalacjach technologicznych PGNiG SA w Warszawie Oddział w Odolanowie przekracza 200 Mg, co kwalifikuje nas, w świetle obowiązującego prawa, do kategorii Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład dokonał zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniu 23 maja 2016 roku oraz przekazał właściwy program zapobiegania awariom .

 

 1. Opis działalności zakładu.

   

  Informacje nt. działalności zakładu zostały zawarte w zakładce pt. TECHNOLOGIA.

   

 2. Charakterystyka substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu do zakładów o dużym ryzyku.

   

 • GAZ ZIEMNY SKROPLONY (LNG)

 

H220 Skrajnie łatwopalny gaz

H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

 

 • GAZ ZIEMNY SPRĘŻONY

   

H220 Skrajnie łatwopalny gaz

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

 

Pełne informacje dotyczące charakterystyki ww. substancji niebezpiecznych zawarto w kartach charakterystyki, które dostępne są w zakładce pt. PRODUKTY.

 

 1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

   

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej na terenie Oddziału zostanie włączony sygnał alarmowy  3 x 20 sekund z przerwami po 5 sekund.

 

Po jego usłyszeniu lub otrzymaniu informacji z lokalnych mediów  bądź od policji prosimy :

 • nie zbliżać się do zakładu,

 • bezzwłocznie  przerwać prace polowe wykonywane w pobliżu zakładu i oddalić się,

 • nie korzystać z drogi wojewódzkiej nr 444 Odolanów – Krotoszyn,

 • nie blokować dróg, które mogą służyć jednostkom ratowniczo-gaśniczym,

 • nie blokować łączy telefonicznych Oddziału,

 • dostosować się do zaleceń służb zaangażowanych w akcję ratowniczo-gaśniczą oraz władz lokalnych.

 

 1. Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

   

Oddział w Odolanowie w dniu 30 maj 2016 roku przedłożył zaktualizowany Raport o bezpieczeństwie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Decyzją nr 40/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku zatwierdził aktualizację Raportu o bezpieczeństwie.

 

 1. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

   

  Główne scenariusze awarii przemysłowej :

   

 • rozszczelnienie instalacji technologicznych zawierających gaz ziemny sprężony ,

 • wyciek gazu ziemnego skroplonego (LNG) ze zbiorników magazynowych oraz instalacji technologicznych.

 

Zagrożenia przy wystąpieniu tych scenariuszy :

 • promieniowanie cieplne wskutek pożaru ,

 • przyrost ciśnienia będącego skutkiem wybuchu .

 

Przeprowadzona symulacja wskazuje, że zasięg występowania tych zagrożeń będzie ograniczony do terenu Oddziału, a jedynie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może nieznacznie przekroczyć jego granice.

 

Zastosowane środki bezpieczeństwa :

 

 1. zapobiegające uwolnieniom substancji niebezpiecznych :

 • dobór właściwych materiałów, urządzeń i technologii ,

 • zautomatyzowanie procesów z sygnalizacją przekroczenia założonych parametrów ,

 • ciągły operatorski nadzór wizyjny.

   

 1. ograniczające ilość uwolnionych substancji i potencjalne skutki (zapobiegające „efektom domino”) :

 • detektory gazu,

 • czujniki niskich temperatur oraz pożaru,

 • system przycisków alarmowych,

 • system odcięć i zrzutu gazu ,

 • system wentylacji awaryjnej,

 • system zraszania kolumn i sieć hydrantowa,

 • system pianotwórczy opóźniania szybkości parowania gazu ziemnego skroplonego,

 • schładzanie zagrożonych zbiorników i instalacji działkami wodnymi,

 • izolowanie konstrukcji estakady gazociągów kurtynami wodnymi.

Ich zadaniem jest szybkie wykrycie wycieków i pożarów oraz zamknięcie strumieni dopływających lub wypływających, a tym samym zmniejszenie ilości uwolnionej substancji.

 

 1. pozostałe - przeciwdziałające potencjalnym skutkom:

 • awaryjne zasilanie z agregatów prądotwórczych zapewniające dostawę wody do celów gaśniczych i funkcjonowania niezbędnej aparatury,

 • środki łączności i alarmowania:

  • sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowej;

  • sieć przycisków pożarowych;

  • radiotelefony;

 • system telewizji przemysłowej,

 • zakładowe pogotowie dyżurne.